Socialstyrelsens statistik visar att besöken på landets akutmottagningar ökar och att det är gruppen patienter som borde få hjälp på vårdcentralerna som står för största ökningen.

ST-läkaren Hannes Kohnke har jämfört olika patientergrupper på akutmottagningarna och kollat om de har stafettläkare eller fasta läkare på sina respektive vårdcentraler. Föga överraskande visade det sig att de patienter som träffar stafettläkare i högre grad söker sig till akutmottagningarna.

En slutsats han drar är, att om man träffar samma läkare på sin vårdcentral, lär man känna varandra bättre och får bättre förtroende för varandra och då söker man sig hellre till sin vårdcentral i första hand.

Hannes Kohnke har också jämfört hur läkarkontinuiteten i Sverige står sig i jämförelse med andra länder. Det visar sig att Sverige tar en av jumboplatserna. Vi är även dåliga på att mäta och följa upp kontiuniteten på våra vårdcentraler för det finns inga riktlinjer vare sig lolkalt, regionalt eller nationellt.

Stafettläkarsystemet är ett gissel och vi har, i flera decennier, hört olika landsting säga att de inte ska använda sig av systemet längre. Men ingen har lyckats med det, utan tvärtom blir det bara fler stafettläkare. Och nu söker sig både sjuk- och undersköterskor också till bemanningspoolerna. Landstingen har försökt göra lite punktinsatser och har skjutit till lite extra pengar, men det löser inte problemet.

I takt med att befolkningen blir äldre och de medicinska och tekniska framstegen större, ställs större krav på hela vårdkedjan och vi måste göra en omställning som passar de nya villkoren. Beslutsvägarna går snabbare om alla mellanled med olika nämnder inom regionen tas bort. Vi måste ha nationella riktlinjer och låta staten sköta de stora sjukhusen för att vården ska bli lika över hela landet.

Och vi måste låta kommunerna få ansvaret för primärvården. Kommunerna kan sina områden bäst och har redan stort ansvar inom barnomsorg, skola, äldrevård. Det är också kommunen som har kontakt med lokal polis, socialtjänst, diakoni, ideella verksamheter och så vidare. Allt detta kan och bör samverka för att skapa trygghet. Primärvården kan vara navet i denna verksamhet och avlasta specialist- och akutsjukvården.

Hittills verkar politikerna tro att alla problem försvinner om man pumpar in ytterligare några miljoner i vården. Men vi tror att så länge som denna fragmenterade vård består och vare sig personal eller patienter har något inflytande över vården, kommer problemet med hyrpersonal att kvarstå.

För uppropet Frisk Sjukvård
genom Monica Molin