Med anledning av att vården i Strömstad enligt VG-regionens egna regler får mindre pengar från år 2018

Det finns ett beslut i regionen från våren 2017 som säger att man skall utveckla den nära vården och detta utan att sitta fast i reglerna i Krav- och kvalitetsboken, dessa regler avser upphandling. Trots detta så svarar ansvariga politiker i regionen att när det gäller vården i Strömstad så gäller KoK-boken trots ”att de vet att det finns saker i Krav- och kvalitetsboken som slår fel för flera vårdcenttraler/jourcentraler.”. Vidare att de känt till detta under lång tid ”Men det slutliga ansvaret för KoK-boken har några av våra högsta politiker.”.

KoK-boken är inte regler för hur vård i Strömstad skall bedrivas utan regler för regionens upphandling av vård från privata vårdcentraler. Alltså blandar politiker äpplen och päron, får helt enkelt något att skylla på när det inte fungerar. Ansvaret för vården har regionen i egenskap av att vara ett landsting. Det är detta som är grunden för rätten att beskatta befolkningen, inte rätten att driva film-, teater- och orkesterbolag. Regler i regionens KoK-boken som inte är i överensstämmelse med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), vilken lag är den som reglerar sjukvården tillsammans med patientlagen (2014:821). Här anges att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Krav- och kvalitetsboken, regionens KoK-bok, är enligt regionens egna uppgifter ett förfrågningsunderlag i enlighet med lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom VG Primärvård, dvs en slags mall när regionen skall upphandla vård av fristående/privata aktörer.

KoK-boken är inte en lag utan ett administrativt hjälpmedel vid upphandling som visar sig innehålla en rad ”regler” som slår fel och som ger helt felaktiga resultat avseende vårdutbudet.

Nu är det så att KoK-boken är inte till hjälp för vård och närakut för oss i Strömstad, utan för tillfället det som stjälper vårdfrågan här.

Detta bör vara angelägna frågor för politikerna i Strömstad, som är folkvalda och som röstade 39-0 i fullmäktige 2016-11-24 i fråga om sjukvården i Strömstad.

Alla vårdcentraler i VG-regionen får ekonomisk tilldelning enligt KoK-boken. Det betalas pengar för en mängd strukturer, för antal listade, för barn, för gamla, för allehanda intyg, administrativa åtgärder, diagnoser mm.

Det finns pengar för avstånd till närmaste sjukhus, >60 km ger mer pengar, avstånd till närmaste tätort, >5.000 invånare, och som 3:e faktor befolkningstäthet, max pengar

Detta ger Strömstad ett akut problem då Strömstad vuxit befolkningsmässigt och kommit över 24 personer/km2. Här mister nu Strömstad 1,8 miljoner kr/år enligt KoK-boksreglerna.

Här tillkommer det faktum att Strömstad alltid får 0 kr för avstånd till närmaste tätort, då Strömstad räknas som tätort.

Tanum har ingen tätort och får ca 3 miljoner mer varje år trots att Strömstad och Tanum har i princip samma befolkningsunderlag.

Nu när Strömstad tappar 1,8 miljoner kr per år får Tanum ca 5 miljoner kr mer per år. Pengar till vårdcentraler för att driva vård.

Strömstads vård tappar alltså 1,8 Mkr och Tanums vårdcentraler, inklusive våra 2 privata i Strömstad som samarbetar om kvällsjour i Tanum, får ca 5 Mkr mer. Våra 2 vårdcentraler i Strömstad minskar härmed vårdutbudet i Strömstad ytterligare.

Här föreligger ett systemfel i regionens regelverk och i regionens KoK-bok. Maximal ersättning beräknas inte utifrån utbudet utan på parametrar som hur långt den vårdbehövande har att resa, ju längre desto mer pengar till vårdcentralen/jouren, befolkningstäthet, ju glesare ju mer pengar till vårdcentralen osv.

Detta är inte i överensstämmelse med vad som anges i Hälso- och sjukvårdslagen, en vård på lika villkor för hela befolkningen. Reglerna om glesbygdskommun och tätort finns i kommunallagen och inte i Hälso- och sjukvårdslagen.

Skall detta av regionen tillämpade egentillverkade regelverk sluta med att vi i Strömstad i framtiden måste resa till glesbygden Tanum från tätorten Strömstad för att få vård på dygnets 24 timmar.

Strömstad 2018-03-25
Jour Strömstad